K.M. Freny Joy

frenyjoy@mcc.edu.in

K.M. Freny Joy

Assistant Professor