MCC Association

Mr K.M. Mammen

Chairman

Dr Paul P. Appasamy

Mr S. Theodore Baskaran

Revd Dr Mani Chacko

Revd Sam P. Chelladurai

Dr Mrs Shanthi Davidar

Dr S. Alfred Devaprasad

Mr I.M. Daniel Muthuswamy

Dr Mrs Vimala E. Punithakumar

Mr C. Fernandas Rathina Raja

Dr Ravi T. Santosham

Prof Dr Vimal Sukumar

Mr Cyrus Kallupurackal

Bursar & Treasurer

Mrs Sheila Jayaprakash

Dr Mrs Adella Paul

Dr Mrs A. Mercy Pushpalatha

Mr Jayanth Rhenius

Mr N. Bharat Singh

Mr P.C.R. Suresh

Dr G.J. Manohar

Headmaster, MCC Hr. Sec. School

Ms Shanti Manuel

Mr Jeyasingh Peter

Most Revd A. Dharmaraj Rasalam

Mr Maurice Ryan

Rt Revd Dr J. George Stephen

Dr P. Wilson

Principal & Secretary

(Surnames in alphabetical order)